021-22545480
021-22545480طرح توجیهی

طرح توجیهی

در این بخش مشاوران ثنانور با بهره گیری از اطلاعات کامل ساخت و ساز؛ اشراف کامل بر بازارهای تجاری؛ تجربه موفق شناسایی بازدهِ ایده های مختلف با در نظر گرفتن امکانات بالقوه پروژه؛ بررسی جامع و دقیق نیازمندی های منطقه از منظر بافت اجتماعی و توان مالی؛ و همچنین با اطلاع کامل از حضور برندها و برنامه توسعه آنها در ایران و سایر مناطق اقدام به ارائه طرح های توجیهی می کنند.

مشاهده مطلب
طرح پروژه تجاری

طرح پروژه تجاری

این مرحله به دو صورت قابلیت اجرا دارد: 1- در طول همکاری با ثنانور بعد از مرحله اول انجام می شود. 2- با توجه به پیشرفت فرآیند پروژه و زمان شروع همکاری با شرکت، خود، گام اول همکاری می گردد.

مشاهده مطلب
طراحی کانسپت

طراحی کانسپت

پس از ارائه و تصویب بند یک و دو و توافق طرفین ، همچنین تعیین نقشه راه و برآورد زمانی مجموعه برای انجام فعالیت های ساختمانی و تکمیل پروژه؛ برنامه ی زمانبندی دقیقی برای ورود برندها و عملکرد این سازمان آماده تحویل خواهد شد.

مشاهده مطلب
مشاوره

مشاوره

پس از تعیین حوزه های کاری، برنامه زمانبندی در جهت راه اندازی و همچنین پیش بینی شرایط بازار توسط مجموعه؛ با تکیه بر تحقیقات میدانی در زمان شروع نسبت به قیمت گذاری خدمات پروژه؛ در جلسه ای متشکل از مالکین، گروه ثنانور و تعدادی از مشاوران مسکن با در دست داشتن قیمت های کلیه واحدهای تجاری مطرح در تهران اقدام خواهد شد.

مشاهده مطلب
مشاوره سازمانی آموزشی

مشاوره سازمانی آموزشی

پس از تصویب بند سوم و تدوین شخصیت مورد نظر که در بندهای قبل ذکر شده و نیز زمانبندی اجرا و راه اندازی، با همکاری پیمانکار تبلیغات پروژه نسبت به آماده سازی تمامی مقدمات جهت معرفی هر چه بهتر و شایسته تر روند کار اقدام خواهد شد.

مشاهده مطلب
راه اندازی

راه اندازی

در این مرحله با توجه به تصویب موضوعات بالا و همینطور مواد اولیه و برنامه های تبلیغاتی مجموعه که قابل ارائه به برندهای صاحب سبک در بازار خواهد بود،

مشاهده مطلب
مدیریت پس از راه اندازی

مدیریت پس از راه اندازی

همزمان با انجام اقدامات بند 6، متناسب با فعالیت های مصوب و شرایط فیزیکی بنا، اساسنامه و آیین نامه اجرائی ساختمان و کلیه قراردادهای اجاره ، مشارکت و...

مشاهده مطلب
سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

همزمان با انجام اقدامات بند 6، متناسب با فعالیت های مصوب و شرایط فیزیکی بنا، اساسنامه و آیین نامه اجرائی ساختمان و کلیه قراردادهای اجاره ، مشارکت و...

مشاهده مطلب
راه انداری کانسپت

راه انداری کانسپت

همزمان با انجام اقدامات بند 6، متناسب با فعالیت های مصوب و شرایط فیزیکی بنا، اساسنامه و آیین نامه اجرائی ساختمان و کلیه قراردادهای اجاره ، مشارکت و... توسط نیروهای مجرب

مشاهده مطلب

خدمات ارائه شده در شرکت ثنانور


شرکت ثنانور با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت پروژه ای، که در آن چارچوب های اصلی و استانداردها می بایست به صورت نسبی رعایت شده باشند، قادر به ارائه یک سری خدمات جهت همکاری می باشد که به صورت ترکیبی و زنجیروار از زمان عقد و در طول قرارداد همکاری، تامین کننده آرامش خاطر مالکین و سرمایه گذاران خواهد بود. بدیهی است که درصد پیشرفت هر پروژه، تعیین کننده گام اول زنجیره ی ارائه سلسله خدمات شرکت ثنانور می باشد که به شرح زیر آورده شده است :

طرح توجیهی

در این بخش مشاوران ثنانور با بهره گیری از اطلاعات کامل ساخت و ساز؛ اشراف کامل بر بازارهای تجاری؛ تجربه موفق شناسایی بازدهِ ایده های مختلف با در نظر گرفتن امکانات بالقوه پروژه؛ بررسی جامع و دقیق نیازمندی های منطقه از منظر بافت اجتماعی و توان مالی؛ و همچنین با اطلاع کامل از حضور برندها و برنامه توسعه آنها در ایران و سایر مناطق اقدام به ارائه طرح های توجیهی می کنند.

منظور از طرح توجیهی در این بخش، ارائه گزارشی شامل ؛ ارقام، آمار ها، تجربه موارد مشابه و کلیه مواردی است که در قالب یک طرح منسجم، منتج به شناخت حوزه های اصلی فعالیت پروژه با در نظر گرفتن جمیع موارد ذکر شده می شود. مشخص شدن درصد سهم هر کدام از بخش های تجاری_فرهنگی مانند سینما، فود کورت، رستوران، شهربازی و .... از کل پروژه در این بخش، با کمک گروه های متخصص تحقیقاتِ بازار صورت می گیرد.

طرح پروژه تجاری

این مرحله به دو صورت قابلیت اجرا دارد: 1- در طول همکاری با ثنانور بعد از مرحله اول انجام می شود. 2- با توجه به پیشرفت فرآیند پروژه و زمان شروع همکاری با شرکت، خود، گام اول همکاری می گردد. در هر دو صورت شرکت ثنانور در این بخش با همکاری آرشیتکت های مجموعه و شرکت های پیمانکاری طراحی غیر ایرانی به بررسی کامل و همچنین جزء به جزء شرایط فعلی پروژه و امکانات موجود خواهد پرداخت و با نهایت دقت اقدام به تقسیم بندی فضاهای تجاری، اقامتی، تفریحی، فرهنگی و ... متناسب با طرح پروژه خواهد کرد. سرانجام شرکت ثنانور با تکیه بر سابقه درخشان در ارتباط با برندهای بین المللی، زمینه چیدمان طیف متنوعی از آنها را در طبقات و بخش های مختلف پروژه فراهم خواهد ساخت.

طراحی کانسپت

پس از ارائه و تصویب بند یک و دو و توافق طرفین ، همچنین تعیین نقشه راه و برآورد زمانی مجموعه برای انجام فعالیت های ساختمانی و تکمیل پروژه؛ برنامه ی زمانبندی دقیقی برای ورود برندها و عملکرد این سازمان آماده تحویل خواهد شد. آنچه مسلم می باشد این است که در شرایط نرمال پروژه، حداقل 10 و حداکثر 12 ماه، پیش بینی شرکت برای آغاز، تکمیل و افتتاح پروژه از زمان شروع فعالیت ها خواهد بود.

مشاوره

پس از تعیین حوزه های کاری، برنامه زمانبندی در جهت راه اندازی و همچنین پیش بینی شرایط بازار توسط مجموعه؛ با تکیه بر تحقیقات میدانی در زمان شروع نسبت به قیمت گذاری خدمات پروژه؛ در جلسه ای متشکل از مالکین، گروه ثنانور و تعدادی از مشاوران مسکن با در دست داشتن قیمت های کلیه واحدهای تجاری مطرح در تهران اقدام خواهد شد. همچنین مراتب صورتجلسه به تایید مدیریت پروژه و کلیه مالکان خواهد رسید.(در واقع در این مرحله پیش بینی های انجام شده در بند 1 به روز می شود).

مشاوره سازمانی آموزشی

پس از تصویب بند سوم و تدوین شخصیت مورد نظر که در بندهای قبل ذکر شده و نیز زمانبندی اجرا و راه اندازی، با همکاری پیمانکار تبلیغات پروژه نسبت به آماده سازی تمامی مقدمات جهت معرفی هر چه بهتر و شایسته تر روند کار اقدام خواهد شد. این بخش در دو فاز کلی که مکمل یکدیگر هستند و باعث تقویت هر چه بیشتر هم دیگر می شوند، اجرا می شود. بخش اول تبلیغات؛ با هدف معرفی و شناساندن پروژه به برندها و بخش دوم نیز؛ با هدف جذب مشتریان در زمان راه اندازی صورت می گیرد. در این راه از عکس ها، کاتالوگ ها، 3D ، ماکت ها و غیره به عنوان زیر ساخت های تبلیغات و همینطور برنامه تبلیغات محیطی برای معرفی پروژه در رسانه های عمومی استفاده خواهد شد.

راه اندازی

در این مرحله با توجه به تصویب موضوعات بالا و همینطور مواد اولیه و برنامه های تبلیغاتی مجموعه که قابل ارائه به برندهای صاحب سبک در بازار خواهد بود، شرکت ثنانور نسبت به دعوت از تمامی شخصیت ها و شرکت های موردنظر اقدام خواهد کرد. در این نشست ها پس از توافقات اولیه، تمام برنامه ها و نظرات آنها مطرح خواهد شد.

مدیریت پس از راه اندازی

همزمان با انجام اقدامات بند 6، متناسب با فعالیت های مصوب و شرایط فیزیکی بنا، اساسنامه و آیین نامه اجرائی ساختمان و کلیه قراردادهای اجاره ، مشارکت و... توسط نیروهای مجرب و وکلا تنظیم و در جلسات دوره ای و گزارشات دائمی این گروه ارائه و با مالکان محترم مدیریت پروژه نسبت به تایید آن اقدام خواهد شد. این مصوبات در زمان راه اندازی پروژه به مدیر و هیات مدیره ابلاغ می شود. همچنین آئین نامه و اساسنامه در زمان عقد قرارداد به سمع و نظر مستاجران و صاحبان برند خواهد رسید. این موضوع ضمن تعیین چگونگی اداره مجموعه در اطلاع رسانی به برندها ، باعث قوت قلب و دلگرمی هر چه بیشتر آنان نیز خواهد شد.

سرمایه گذاری

پس از تعیین زمانبندی، قیمت، فرمول های قرض الحسنه و افتتاح پروژه، حداقل 5 ماه قبل از اتمام کار، با پیش نویس های مصوب نسبت به عقد قرارداد با متقاضیان و برندهای مدعو اقدام خواهیم نمود و همزمان مبلغ قرض الحسنه و چک های موضوع قرارداد دریافت خواهد شد.

راه انداری کانسپت

این فاز که همزمان با بند7 شروع می شود، با توجه به پتانسیل های درآمدی مجموعه از فضای مشاع ، پارکینگ ، تبلیغات و دیوار مسیر های پر رفت و آمد مانند فودکورت ها و ... برنامه ریزی شده است. انجام این فاز دارای ظرافت بسیار به جهت تاثیر گذاری هوشمندانه بر روی مخاطبین و همینطور برندها می باشد. تعیین و تکلیف این موضوعات در زمان احتمالی فروش برخی از واحد ها، می تواند سیاست های آینده مجموعه را با ذینفعان کوچکتر، روشن نماید. لازم به ذکر است برنامه ریزی درست برخی بخش ها در صورت مدیریت شایسته، ضمن تاثیر بسیار در رفت و آمد مخاطبان، می تواند درآمد مناسبی را از آن ساختمان نماید که در اداره ی آن نقش شایان توجهی خواهد داشت.