021-22545480
021-22545480

مراسم اعطای گواهینامه حلال از طرف شرکتCT1


مراسم اعطای گواهینامه حلال از طرف شرکتCT1

متن کامل رویداد
مراسم اعطای گواهینامه حلال از طرف شرکتCT1